نمایشگاه تجهیزات ورزشی و صنایع وابسته و مکمل های ورزشی – سالن حجاب ۲۰۱۹