هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2019 ( دارو وصنایع وابسته )


ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2019 ( دارو وصنایع وابسته )

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2019 ( دارو وصنایع وابسته )