نمایشگاه ها – مکمل سازی ستارگان نیک نمایشگاه ها – مکمل سازی ستارگان نیک

خانه » نمایشگاه ها

[ux_banner height=”31%” bg=”1413″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(44, 53, 66, 0.64)” bg_pos=”25% 33%”]

[text_box width=”72″ width__sm=”74″ position_x=”50″ position_y=”20″]

[video_button video=”http://setaregannik.com/wp-content/uploads/2019/08/21856573_1904188713176080_2750054756331290624_n.mp4″ size=”150″]

[gap height=”7px”]

حضور پر رنگ ستارگان نیک در نمایشگاه ها

ستارگان نیک با دارا بودن امتیاز انحصاری نمایندگی های ویتاپ، ژن استار و فارمامیکس و همچنین حمایت از بهترین ورزشکاران رشته های مختلف همواره حضور پر رنگی در تمامی نمایشگاه ها داشته است و می کوشد بهترین امکانات و دانش را در اختیار جامعه ورزش قرار دهد.

[gap]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section]

[ux_banner_grid height=”696″ width=”full-width” depth=”3″ depth_hover=”3″]

[col_grid span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”6271″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”60″ scale=”79″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”50″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″]

نمایشگاه اسپورتکس

[button text=”مشاهده گالری” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 5″ radius=”5″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%b3/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″]

[ux_banner height=”400px” bg=”6273″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”33% 70%”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”99″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”50″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″]

نمایشگاه اصفهان فارما – ۲۰۱۶

[button text=”مشاهده گالری” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 5″ radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”3″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1396/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”6283″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”90″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”50″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″]

نمایشگاه تجهیزات ورزشی ۲۰۱۷

[button text=”مشاهده گالری” letter_case=”lowercase” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 5″ radius=”5″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”6289″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”83″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”50″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″]

نمایشگاه ایران فارما – ۲۰۱۹

[button text=”مشاهده گالری” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 05px” radius=”5″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”6299″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”22% 64%”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”60″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”0″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”3″]

نمایشگاه تجهیزات ورزشی و مکمل های ورزشی –  ۲۰۱۹

[button text=”مشاهده گالری” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 5″ radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”3″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”6397″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”66% 24%”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”60″ scale=”88″ padding=”15px 15px 15px 15px” position_x=”0″ position_y=”100″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” radius=”5″ depth=”3″]

همایش ویژه مکمل های ورزشی – تیرماه ۹۹

[button text=”مشاهده گالری” size=”xxlarge” padding=”5px 5px 5px 5px” radius=”5″ expand=”true” link=”https://setaregannik.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-99/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[gap]

بازگشت به صفحه قبل >>
Call Now Button