هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


اخبار

اولین گردهمایی بزرگ ژن استار

تهران -مرکز همایشهای صداو سیما 1398


همایش مدیران و سرپرستان شرکت پخش باریج اسانس آبان 1400

آبان 1400


همایش مدیران ، سرپرستان و کارشناسان فروش تهران و کرج شرکت پوراپخش دی 1400

همایش مدیران ، سرپرستان و کارشناسان فروش تهران و کرج شرکت پوراپخش دی 1400


همایش مدیران ، سرپرستان و کارشناسان فروش شرکت پخش طب نوین - مهر 1400

همایش مدیران ، سرپرستان و کارشناسان فروش شرکت پخش طب نوین - مهر 1400